درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

اعضای اتاق


ردیف نام و نام ناخانوادگی نوع نام شرکت عنوان فعالیت توضیحات بیشتر
1 حسنعلي شاهيني حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
2 حسين دامغاني حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
3 حسين بابائي حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
4 حسين جان معقولي حقوقی توليدي آرد معقول کردکوي صنعت نمایش جزئیات
5 حسين رحماني کمرودي حقوقی پارت پيشساز پويا گلستان صنعت نمایش جزئیات
6 حسين شاه بابائي کارتيجکلائي حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
7 حسين عرب عامري حقوقی شالوده خاک گلستان بازرگاني نمایش جزئیات
8 حسين کابوسي حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
9 حسين محمدي حقوقی کشاورزي پايدار مزرعه مدرن هيرکانيان بازرگاني نمایش جزئیات
10 حسينعلي تازيکي حقوقی ارتباط محيط گلستان بازرگاني نمایش جزئیات
11 حکيم آل جليل حقوقی حمل و نقل بين المللي شادمان گرگان بازرگاني نمایش جزئیات
12 حكيم ناصري حقوقی آجيل و خشکبار دستچين گلستان کلاله صنعت نمایش جزئیات
13 حليم بردي دانش دوست حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
14 حميد قاسمي حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
15 حميد بهروزي حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
16 حميد دامغاني حقوقی مهتاب موتور گرگان صنعت نمایش جزئیات
17 حميد سليماني حقوقی پگاه جهان نما صنعت نمایش جزئیات
18 حميد سليماني حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
19 حميد عامري حقوقی کشت و صنعت تلاشگران تجارت آينده بازرگاني نمایش جزئیات
20 حميد موحد حقوقی حمل و نقل بين المللي گودرز گرگان بازرگاني نمایش جزئیات
21 حميدرضا احراري فردسراب حقوقی طرح و ساخت هنگام صنعت نمایش جزئیات
22 حميدرضا رضاياني حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
23 حميدرضا شعبان پور حقوقی پخش پرناک گلستان بازرگاني نمایش جزئیات
24 حميدرضا محمدحسن حقوقی رنگ و رزين کيمياي سبز ياران صنعت نمایش جزئیات
25 حميده کيقبادي حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
26 حنيف اردشير حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
27 حيدرعلي احمدي حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
28 خان دوردي مقدر حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
29 خديجه علمشاهي حقیقی - معدن نمایش جزئیات
30 خسرو ايرجي زاد حقوقی مجتمع توليد گوشت مرغ سفيد رز بال گلستان کشاورزي نمایش جزئیات
31 خليل لري حقوقی رنگينه فيلم گرگان صنعت نمایش جزئیات
32 خواجه دردي قوچ زاده حقوقی بازرگاني آوا قوچ گلستان بازرگاني نمایش جزئیات
33 خواجه دردي قوچ زاده حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
34 داود ابراهيمي حقوقی صنايع شير قابوس لبن طبرستان صنعت نمایش جزئیات
35 داود دامرودي حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
36 داود شيخ حقوقی پترو جام کيميا بازرگاني نمایش جزئیات
37 داود قره خاني حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
38 راحله طالبي حقوقی گروه توسعه اقتصادي خزر صنعت نمایش جزئیات
39 رامتين شفاف حقوقی افرا تجارت شفاف بازرگاني نمایش جزئیات
40 رامين حامدپناه حقوقی داروسازي پارت کيميا گرگان صنعت نمایش جزئیات
41 رايحه پورقاز حقوقی بازرگاني بشرا تجارت اميد گلستان بازرگاني نمایش جزئیات
42 رجب قزاق حقوقی آلتن ريل گلستان بازرگاني نمایش جزئیات
43 رجب محمد راضي حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
44 رحمان قره باش حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
45 رسول طاهري اينجه برون حقوقی آتيه سيلو گلستان کشاورزي نمایش جزئیات
46 رشيد ميرزامحمدي حقوقی ديبا تجارت هيرکان بازرگاني نمایش جزئیات
47 رضا افتخارالدين حقوقی کارخانجات خوراک دام و طيور گرگان و دشت صنعت نمایش جزئیات
48 رضا حاجي حسني حقوقی بهاران تجارت آران کبير بازرگاني نمایش جزئیات
49 رضا رسولي حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
50 رضا سلطاني حقوقی توليدي صنايع خوراک دام و طيور و آبزيان رمه گلستان صنعت نمایش جزئیات
بالا