درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

هیئت نمایندگان - دوره دهم

امیر یوسفی

امیر یوسفی

رئیس و عضو هیئت رئیسه
علی محمد چوپانی

علی محمد چوپانی

نایب رئیس اول و عضو هیئت رئیسه
ارزاجان شمالی

ارزاجان شمالی

نایب رئیس دوم و عضو هیئت رئیسه
حمید سلیمانی

حمید سلیمانی

خزانه دار و عضو هیئت رئیسه
رضا مبصری

رضا مبصری

دبیر هیئت رئیسه و عضو هیئت رئیسه
سید محمد مرتضوی

سید محمد مرتضوی

هیئت نمایندگان
سیدهامان هاشمی

سیدهامان هاشمی

هیئت نمایندگان
سعید صفوی

سعید صفوی

هیئت نمایندگان
رحمان  قره باش

رحمان قره باش

هیئت نمایندگان
بالا