درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

اعضای اتاق


ردیف نام و نام ناخانوادگی نوع نام شرکت عنوان فعالیت توضیحات بیشتر
1 صادق چابکي حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
2 صادقعلي تازيکي بالاجليني حقوقی بازرگاني رهنورد ايرانيان شاهوار بازرگاني نمایش جزئیات
3 صالح خطيبي حقوقی آريانا خاور استرآباد بازرگاني نمایش جزئیات
4 صالح نجفي نژاد حقوقی فردا تجارت آپادانا کاسپين بازرگاني نمایش جزئیات
5 صفرباي حاجي لي دوجي حقیقی - کشاورزي نمایش جزئیات
6 صفرطواق نظري حقوقی ياسان ديار گلستان بازرگاني نمایش جزئیات
7 صفوره کمي حقوقی زمين پاک ترکمن صنعت نمایش جزئیات
8 صونا مزرعي حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
9 طائف پوربيگي حقوقی تحليل گران فاتح کاسپين هيرکان بازرگاني نمایش جزئیات
10 طاهر ايمر حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
11 عاطفه باباجاني حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
12 عاطفه سادات بني کمالي حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
13 عاليا توکلي زاده حقوقی توليد و بسته بندي آب معدني گلستانه صنعت نمایش جزئیات
14 عاليه قابل اينچه برون حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
15 عباس بسطامي حقوقی آب نيرو بخش گلستان صنعت نمایش جزئیات
16 عباس صابر حقیقی - صنعت نمایش جزئیات
17 عباس عليخاني حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
18 عباس نودهي حقوقی بهشاد آفرين صنعت نمایش جزئیات
19 عباس نيرومند حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
20 عباس هاشم لو حقوقی مهندسي توليدي شيمي پاک سپهر گرگان بازرگاني نمایش جزئیات
21 عباسعلي حسيني حقیقی - صنعت نمایش جزئیات
22 عبدالجبار قرباني حقوقی بازرگاني بين المللي پويا پرديس تجارت پارسيان بازرگاني نمایش جزئیات
23 عبدالجليل آزمون حقوقی بازرگاني اترک اينچه برون گلستان بازرگاني نمایش جزئیات
24 عبدالحليم باباپور حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
25 عبدالحميد آهمند حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
26 عبدالرحمن شاهيني حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
27 عبدالرحمن قرنجيک حقوقی حمل و نقل بين المللي رادکار بار بازرگاني نمایش جزئیات
28 عبدالرحيم طاهري حقوقی خوراک دام و طيور مرواريد دانه قابوس کشاورزي نمایش جزئیات
29 عبدالرضا ادريسي حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
30 عبدالرضا ميرزائي حقیقی - کشاورزي نمایش جزئیات
31 عبدالصمد آخوندنژاد حقوقی حمل و نقل بين المللي جيحون ترابر بازرگاني نمایش جزئیات
32 عبدالظاهر رمزي کر حقوقی بازرگاني يلدز صحرا بازرگاني نمایش جزئیات
33 عبدالغفار نفس ترک حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
34 عبدالغفور امان زاده حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
35 عبدالکريم صداقت حقوقی پيشگامان آيان تاش صنعت نمایش جزئیات
36 عبدالکريم کريمي حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
37 عبدالمجيد شيخي حقیقی - صنعت نمایش جزئیات
38 عبدالمجيد صداقت دوگونچي حقوقی بازرگاني عاج سپيد گلستان بازرگاني نمایش جزئیات
39 عبدالمجيد قزل حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
40 عبدالمطلب ارزاني حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
41 عبدالوحيد قناعتي حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
42 عبدالوهاب رحيمي حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
43 عبداله محمدخاني حقوقی کارتن سازي اطلس کارتن کتول صنعت نمایش جزئیات
44 عبداله جرجاني حقیقی - صنعت نمایش جزئیات
45 عبداله حسنقلي کر حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
46 عبداله طالبي اينجارقي حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
47 عبداله طاهري اينچه برون حقوقی ماکيان مهر گاليکش صنعت نمایش جزئیات
48 عبداله عطائي حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
49 عثمان غروي حقیقی - صنعت نمایش جزئیات
50 عزيز نيازي حقوقی توليد ادوات کشاورزي سندان صنعت نمایش جزئیات
بالا