درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی
  • نام و نام خانوادگی: حميد عامري

  • نوع عضو: حقیقی

  • شماره موبایل: 09120178871

  • عنوان فعالیت: کشت و صنعت تلاشگران تجارت آينده

  • شناسه تجاری:

بالا