درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

اعضای اتاق


ردیف نام و نام ناخانوادگی نوع نام شرکت عنوان فعالیت توضیحات بیشتر
1 بهزاد فتاحي حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
2 بهزاد لاله زاري مصلي حقوقی صنايع سنگ گرانيت گلستان شمال صنعت نمایش جزئیات
3 بهزاد نهروانيان حقوقی کيميا پژوهان خاور شيمي صنعت نمایش جزئیات
4 بهمن اماني ينقاقي حقوقی توليدي فرآورده هاي لبني پاستوريزه گلستان مينودشت صنعت نمایش جزئیات
5 بهمن ايري حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
6 بهمن ايري حقوقی نگين درخشان تجارت گلستان بازرگاني نمایش جزئیات
7 بهنام ايري حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
8 بهنام غلاميان حقوقی الکترو رعد گلستان صنعت نمایش جزئیات
9 بهنام يوسفي حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
10 بي بي مريم حسيني رضوي حقوقی پديده صنعت معين مينو دشت صنعت نمایش جزئیات
11 بيتا هاشمي راد حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
12 بيژن اميرسليماني حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
13 پارميدا افضلي حقوقی صنايع نوشيدني چايلي گلستان بازرگاني نمایش جزئیات
14 پرديس فتحعلي حقوقی فرآورده هاي اترک بلوک صنعت نمایش جزئیات
15 پرويز اماني حقوقی فني و مهندسي رايان طيور گلستان بازرگاني نمایش جزئیات
16 پرويز بائي حقوقی لعل سقف هيرکان صنعت نمایش جزئیات
17 پولاد نيازي حقوقی بانيار پليمر گنبد صنعت نمایش جزئیات
18 پيغمبرقلي موحد حقوقی صحرا گاز آق قلا بازرگاني نمایش جزئیات
19 پيمان اکبري آبکناري حقوقی فيدار نيروي کاسپين صنعت نمایش جزئیات
20 پيمان يوسفي حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
21 تاج محمد پقه حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
22 تانير وکيلي حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
23 تايلان شيرعلي حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
24 تيمور موحد حقوقی پروفيل سينا صنعت فولاد گلستان بازرگاني نمایش جزئیات
25 جعفر خيبلي تقرتپه حقوقی آيلار زرع کار هيرکان بازرگاني نمایش جزئیات
26 جعفر ميرزائي حقیقی - کشاورزي نمایش جزئیات
27 جمال الدين ميرابي حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
28 جمال الدين ميهن دوست حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
29 جمشيد بهرمال حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
30 جمشيد عمراني فر حقوقی صنايع کيميا روکش گرگان صنعت نمایش جزئیات
31 جمشيد فدائي زاده حقوقی گرگان آبيار صنعت نمایش جزئیات
32 جمشيد منتظرنظام حقوقی مرغ گوشتي دانه چين صحرا کشاورزي نمایش جزئیات
33 جمعه محمد مرادي حقوقی گل آفتاب گليداغ کشاورزي نمایش جزئیات
34 جواد عبدنصرالهي حقوقی کشت و صنعت خاور دشت صنعت نمایش جزئیات
35 جواد کمالي فاز حقوقی گروه بازرگاني دومان توسعه بازرگاني نمایش جزئیات
36 جواد يزدان مقدم حقوقی صنايع کيميا چوب گلستان صنعت نمایش جزئیات
37 جوادعلي عرب بالاجليني حقوقی نگين پنبه اميد جلين صنعت نمایش جزئیات
38 حاج محمد زاودي حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
39 حامدرضا کاويان حقوقی آي تک ميوه هيرکان بازرگاني نمایش جزئیات
40 حبيب اشگواري حقوقی صنايع غذائي کامنوش صنعت نمایش جزئیات
41 حبيب اله نظري حقوقی دژ پلاست نگين ترکمن صحرا صنعت نمایش جزئیات
42 حديث خوبي حقوقی ثمين گستر خزر صنعت نمایش جزئیات
43 حديث نيکنام حقوقی بازرگاني نيکنام تجارت خاورميانه بازرگاني نمایش جزئیات
44 حسن کرجاليان چايجاني حقوقی دارويي به بان شيمي صنعت نمایش جزئیات
45 حسن الوستاني مفرد حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
46 حسن الهي حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
47 حسن ايزد حقوقی گرگان سفال اميد صنعت نمایش جزئیات
48 حسن جرجاني حقیقی - صنعت نمایش جزئیات
49 حسن شاهيني حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
50 حسن ضياءشمس حقوقی بازرگاني شينا هيرکان سارنگ بازرگاني نمایش جزئیات
بالا