بررسی و تحقیق در زمینه شناسایی موانع و مشکلات موجود در صنعت گردشگری ، صنایع دستی،  ورزش و هنر و ارائه راهکارهای لازم برای جلوگیری از بروز مشکلات بعدی و حل مسایل موجود در استان گلستان به منظور بهبود، توسعه و ترویج صنعت گردشگری، صنایع دستی، ورزش و هنر و ایجاد هماهنگی لازم با دستگاه ها و نهادهای ذی ربط جهت برقراری ارتباط موثر با تشکل های بخش خصوصی برای به دست آوردن جایگاه واقعی استان بر اساس گام های ارائه شده در برنامه راهبردی.