درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

اعضای اتاق


ردیف نام و نام ناخانوادگی نوع نام شرکت عنوان فعالیت توضیحات بیشتر
1 افشين اسمعيل پور حقیقی - صنعت نمایش جزئیات
2 افشين پاکدل حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
3 اکبر بهرامي حقوقی پيشتاز تجارت ماد هيرکانيان بازرگاني نمایش جزئیات
4 اکتاي قاضي حقوقی ايلياد کار وشمگير صنعت نمایش جزئیات
5 اکتاي معروفي حقوقی آي نور گنبد صنعت نمایش جزئیات
6 الميرا مخترع زاده حقوقی پروتئين ايمن تاب صنعت نمایش جزئیات
7 اله بردي قره جه حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
8 الهام قنبرپور حقوقی بازرگاني نيکان پيشرو گلستان بازرگاني نمایش جزئیات
9 الهه دشتيان حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
10 الهه ناصري محمدآبادي حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
11 امان مفيدي حقوقی مرغ مادر پرماه گلستان صنعت نمایش جزئیات
12 اميد توکلي حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
13 اميد رفاهي حقوقی کشت و صنعت آبکار گلستان صنعت نمایش جزئیات
14 اميد شورئي حقوقی کشت و صنعت سفيد دانه گنبد صنعت نمایش جزئیات
15 اميد شهيدي حقوقی مهندسي توسعه ساختمان و سازه هاي فولادي ايستا صنعت نمایش جزئیات
16 امير فتوت حقوقی شرکت صنايع شيميايي ايمن بهدار هيرکان صنعت نمایش جزئیات
17 امير اژدري حقوقی معدن کاران آکس بازرگاني نمایش جزئیات
18 امير افشارنوري حقوقی مدار پردازان ايمن صنعت صنعت نمایش جزئیات
19 امير تحقيقي شربيان حقوقی صنايع قوطي سازي فجر گلستان صنعت نمایش جزئیات
20 امير عابدي حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
21 امير عرب حقوقی آژند رسام خاورميانه بازرگاني نمایش جزئیات
22 امير عمادالديني حقوقی دهکده اقتصادي بين المللي اميد جلين بازرگاني نمایش جزئیات
23 امير يوسفي حقیقی - کشاورزي نمایش جزئیات
24 امير يوسفي حقوقی بهاران پيمان گلستان صنعت نمایش جزئیات
25 اميرحسين ساداتي حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
26 اميرحسين ساداتي حقوقی صنايع غلطک شرق صنعت نمایش جزئیات
27 اميرحسين فيروز حقوقی کيميا سبز ياخته صنعت نمایش جزئیات
28 اميررضا جنتيان حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
29 اميرعباس غفوري صفرنژاد حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
30 اميرعلي مهدي زاده حقوقی فن آوران ايده بسپار بازرگاني نمایش جزئیات
31 امين اله شايان مهر حقوقی کارن موتور گلستان بازرگاني نمایش جزئیات
32 امين صحنه حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
33 امين صحنه حقوقی درنا تجارت گلستان بازرگاني نمایش جزئیات
34 امين محمد کر حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
35 اناسلطان سوقي حقوقی آق پروفيل گلستان صنعت نمایش جزئیات
36 انامحمد پاچيده حقوقی مرغ مادر تايماز صنعت نمایش جزئیات
37 انسيه روشني يساقي حقوقی زمان تجارت گلستان بازرگاني نمایش جزئیات
38 انيسه يوسفي حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
39 ايل مراد قرنجيک حقوقی سپنتا قابوس صحرا بازرگاني نمایش جزئیات
40 ايوب قزل حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
41 باب اله تجري حقوقی صنايع غذايي و بسته بندي بهمن گستر طبرستان صنعت نمایش جزئیات
42 بابک محمودجانلو حقوقی مديريت صادرات همراهان تجارت گلستان بازرگاني نمایش جزئیات
43 بهرام جرجاني حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
44 بهرام دردي طقان پور حقوقی حمل و نقل بين المللي آسيا تير بازرگاني نمایش جزئیات
45 بهرام غلاميان حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
46 بهرام مقصودلو حقوقی حمل و نقل بين المللي سورنا ترابر گرگان بازرگاني نمایش جزئیات
47 بهروز نيازي حقوقی فرآورده هاي لبني ستاره طلائي گلستان صنعت نمایش جزئیات
48 بهروز بنائي حقوقی آراد صنعت پروفيل هيرکان بازرگاني نمایش جزئیات
49 بهروز بنائي حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
50 بهزاد ديبائي حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
بالا