درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی
  • نام و نام خانوادگی: حسن کرجاليان چايجاني

  • نوع عضو: حقیقی

  • شماره موبایل: 09121043849

  • عنوان فعالیت: دارويي به بان شيمي

  • شناسه تجاری:

بالا