درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی
  • نام و نام خانوادگی: ابراهيم باوفا

  • نوع عضو: حقوقی

  • نام شرکت: بنيان شيمي با وفا

  • عنوان فعالیت: بازرگاني

  • شناسه تجاری:

  • آدرس ایمیل: bcb.detergent@gmail.com

بالا