درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی
  • نام و نام خانوادگی: اسد ميرزائي

  • نوع عضو: حقوقی

  • نام شرکت: بال درنا سپيد نامي

  • عنوان فعالیت: صنعت

  • شناسه تجاری:

  • آدرس ایمیل: balldorna1398@gmail.com

بالا