درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

مصاحبه با محمد مرتضوی رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق بازرگانی گرگان

دسته بندی ویدئوها / تاریخ ثبت: 1402/6/19

مصاحبه با محمد مرتضوی رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق بازرگانی گرگان درخصوص مالیات بر مسکن

بالا