درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

سی و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان

دسته بندی ویدئوها / تاریخ ثبت: 1399/5/13

گزارش تصویری سی و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان

بالا