درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

اعضای اتاق


ردیف نام و نام ناخانوادگی نوع نام شرکت عنوان فعالیت توضیحات بیشتر
1 ميثم ابراهيمي لاکمه سري حقوقی گيل سازه گيل گستر گلستان صنعت نمایش جزئیات
2 ميثم منوچهري حقوقی بسته بندي آجيل منوچهري کشاورزي نمایش جزئیات
3 نادر مشرقي حقوقی الماس سنگ گلستان صنعت نمایش جزئیات
4 نازمحمد ولي پور حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
5 ناصر سارلي حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
6 ندا ساسان پور حقوقی آرتا او يول سازه آذربايجان صنعت نمایش جزئیات
7 نسرين حمايت کار حقوقی ريسندگي و بافندگي ماهوت شمال صنعت نمایش جزئیات
8 نسرين عرفاني خوارتوراني حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
9 نصرت اله کبيري حقوقی توليدي وخدماتي کشاورزي واتاش بالاجاده کشاورزي نمایش جزئیات
10 نعمت اله کمي حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
11 نغيمه چمني حقوقی آلتن ميراث گلستان بازرگاني نمایش جزئیات
12 نفيسه رائجي حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
13 نگين شکاري حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
14 نورالدين قرجه حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
15 نوربردي معهد حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
16 نورتاج اونق حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
17 نوروزقلي طاهري اينچه برون حقوقی نگين دانه صحرا صنعت نمایش جزئیات
18 نويد سيدصفوي حقوقی رنگين پلاست گلستان صنعت نمایش جزئیات
19 نويد کاظمي حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
20 نيما اسدي حقوقی طلاي سرخ گرانبها نگين ثمين درخشان هيرکان بازرگاني نمایش جزئیات
21 نيما علي پور حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
22 وحيد ترابي حقوقی نيوساد تجارت اهورا بازرگاني نمایش جزئیات
23 وحيد حدادي حقوقی خدمات بازرگاني شگفت انگيز هديه نوين صنعت نمایش جزئیات
24 وحيدرضا فرهادي حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
25 وهاب فرامرزي دوزين حقوقی بازرگاني پيشرو صنعت پرتو نگاري بازرگاني نمایش جزئیات
26 ويدا رحمتي حقوقی رها انديش کاوان بازرگاني نمایش جزئیات
27 هادي ابراهيمي حقوقی هيرکان صنعت برادران يکتا صنعت نمایش جزئیات
28 هاشم فاطمي حقوقی صنايع غذايي نوشاشکر صنعت نمایش جزئیات
29 هانيه سادات فياض حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
30 هديه قاسميان حقوقی تجهيزات پزشکي و آرايشي زيبا طب آسمان کاسپين بازرگاني نمایش جزئیات
31 هوشنگ آخوندي حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
32 هوشنگ آخوندي حقوقی توسعه کشاورزي و دامپروري پاک نسيم گلستان بازرگاني نمایش جزئیات
33 هوشيار رستمي ساميان حقوقی آرد شمس گرگان صنعت نمایش جزئیات
34 هومان بيات حقوقی نياک صنعت نمایش جزئیات
35 ياشار کلته مفرد حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
36 يحيي باغباني حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
37 يحيي نبيلي حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
38 يخشي مراد آهي حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
39 يعقوب نيازي حقوقی پروفيل مرواريد گلستان صنعت نمایش جزئیات
40 يوسف جعفري خان به بن حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
41 يوسف قزل حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
42 يونس سدني حقوقی نماسکوت گلستان بازرگاني نمایش جزئیات
بالا