درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی
  • نام و نام خانوادگی: محمدعلي افضلي

  • نوع عضو: حقیقی

  • شماره موبایل: 09123209103

  • عنوان فعالیت: شير پاستوريزه کردکوي

  • شناسه تجاری:

بالا