درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی
  • نام و نام خانوادگی: افسانه رحماني کمرودي

  • نوع عضو: حقوقی

  • نام شرکت: مکمل هاي غذايي طيور کيميا رشد گرگان

  • عنوان فعالیت: صنعت

  • شناسه تجاری:

  • آدرس ایمیل: info@kimiaroshd.com

بالا