درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی
  • نام و نام خانوادگی: محمدرضا هاتفي محمودآباد

  • نوع عضو: حقیقی

  • شماره موبایل: 09117223392

  • عنوان فعالیت: معدني بهمن صدف گلستان

  • شناسه تجاری:

بالا