درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

مجمع عمومی فوق العاده انجمن ارگانیک استان گلستان

دسته بندی اخبار کمیسیون ها / 1399/12/2
گزارش مجمع عمومی فوق العاده انجمن ارگانیک استان گلستان

با توجه به تصمیم انجمن ارگانیک ایران در خصوص استقلال شعب استانی و به استناد ماده 23اساسنامه فعلی انجمن ارگانیک استان گلستان  و مجوز شماره 10347/14/ص مورخ 20/10/1399 معاونت محترم امور استان ها و تشکل های اتاق ایران، فراخوان مربوطه در تاریخ 8بهمن 1399در نشریات کشوری و استانی منتشر و مجمع عمومی فوق العاده شعبه انجمن ارگانیک استان گلستان با دستور کار تغییرنام از شعبه انجمن ارگانیک استان گلستان به انجمن ارگانیک استان گلستان وتصویب اساسنامه جدید راس ساعت 10 صبح چهارشنبه 29/11/1399درمحل سالن همایش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان تشکیل گردید و با توجه به سیاست های جدید اتاق ایران مجمع عمومی فوق العاده به استقلال انجمن ارگانیک استان گلستان و تصویب اساسنامه جدید رای مثبت داد و انجمن از تاریخ 30/11/1399بصورت مستقل بکار خود ادامه خواهد داد.

 


https://gccim.com/blog/1081

ارسال نظر

بالا