درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

مصوبات چهل و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان

مصوبات چهل و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان جهت بهره برداری در فایل پیوست می باشد.

فایل ها


https://gccim.com/blog/1202

ارسال نظر

بالا