درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

مصوبات چهل و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان

دسته بندی مصوبات شورای گفتگو / 1400/3/5

گزارش و مصوبات چهل و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان

فایل ها


https://gccim.com/blog/1191

ارسال نظر

بالا