درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

مصوبات چهل و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان

مصوبات چهل و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان در تاریخ  99/11/21صورت فایل PDF به پیوست می باشد

فایل ها


https://gccim.com/blog/1114

ارسال نظر

بالا