درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
لیست اعضای کمیته تخصصی بررسی مسائل بخش سلامت

لیست اعضای کمیته تخصصی بررسی مسائل بخش سلامت

لغو نشست هیات تجاری سامارا روسیه

لغو نشست هیات تجاری سامارا روسیه

صادرات پیاز به هندوستان

صادرات پیاز به هندوستان

سمینار خرید سازمان ملل

سمینار خرید سازمان ملل

دوره مدیریت و نوآوری و تحول در سازمان

دوره مدیریت و نوآوری و تحول در سازمان

جلوگیری از اقدامات اجرایی علیه واحد های تولیدی دارای وثائق کافی

جلوگیری از اقدامات اجرایی علیه واحد های تولیدی دارای وثائق کافی

تکمیل فرم اطلاعات شرکت های ICT

تکمیل فرم اطلاعات شرکت های ICT

تغییر روند ثبت شرکت در عراق

تغییر روند ثبت شرکت در عراق

تغییر تاریخ برگزاری نمایشگاه بین المللی نفت بصره

تغییر تاریخ برگزاری نمایشگاه بین المللی نفت بصره

بهبود فرآیند اجرایی بحت برات خرید دین و گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی

بهبود فرآیند اجرایی بحت برات خرید دین و گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی

برگزاری نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

برگزاری نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

اولین نمایشگاه صنایع پایی دستی نفت، گاز و پتروشیمی ایران

اولین نمایشگاه صنایع پایی دستی نفت، گاز و پتروشیمی ایران

اعزام هیئت تجاری تخصصی شیلات

اعزام هیئت تجاری تخصصی شیلات

ارسال نمونه مهر و امضاء افراد ذیصلاح شرکت های روسی

ارسال نمونه مهر و امضاء افراد ذیصلاح شرکت های روسی

بالا