درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

حذف عوارض گمرکی برای کالاهای صادراتی ترکمنستان

دسته بندی اطلاعیه / 1400/3/8

بخشنامه حذف عوارض گمرکی برای کالاهای صادراتی ترکمنستان جهت اطلاع تجار محترم به پیوست می باشد.

فایل ها


https://gccim.com/blog/1192

ارسال نظر

بالا