درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

بخشنامه تمدید مجدد قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور

دسته بندی اطلاعیه / 1400/3/10

به پیوست تصویر نامه دفتر معاون اول ریاست محترم جمهوری درخصوص تمدید مجدد قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور تا پایان شهریورماه جهت اطلاع و بهره برداری تقدیم میگردد.


https://gccim.com/blog/1195

ارسال نظر

بالا