درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

آگهی فراخوان دعوت مجمع عمومی فوق العاده انجمن زیتون استان گلستان

دسته بندی اخبار / 1403/4/4
آگهی فراخوان دعوت مجمع عمومی فوق العاده انجمن زیتون استان گلستان

به شماره ثبت 539

بدینوسیله از کلیه اعضای انجمن زیتون استان گلستان دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده انجمن که رأس ساعت 10 صبح روز چهار شنبه مورخ 20/4/1403 در محل سالن همایش اتاق گرگان به آدرس خیابان دوم لشگر- کوچه لشکر 8 تشکیل میگردد، شرکت فرمایند.

دستور کار :

-اصلاح ماده 26اساسنامه و مدت قانونی انجمن از 2 سال به 3 سال

هیئت مدیره انجمن زیتون استان گلستان 

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن زیتون استان گلستان

شماره ثبت 539

بدینوسیله ازکلیه اعضای محترم انجمن دعوت میگردد در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که رأس ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 20/4/1403 در محل سالن همایش اتاق گرگان به آدرس خیابان دوم لشکر-داخل لشگر 8 برگزار میگردد؛ حضور بهم رسانید.

دستور کار :

  1. استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرس منتهی به سال 29/12/1402
  2. تصویب عملکرد هیئت مدیره و صورت های مالی و تراز نامه منتهی به سال 29/12/1403
  3. تعیین و تصویب مبلغ  ورودیه و حق عضویت اعضا در سال 1403
  4. انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل هيات مديره و بازرسان اصلی و علی البدل تعیین و تصویب روزنامه کثیر الانتشار  
  5. سایر موارد قابل طرح که اتخاذ تصمیم در مورد آنها از اختیارات مجمع عمومی عادی می باشد.

 

هیئت مدیره انجمن زیتون استان گلستان


https://gccim.com/blog/1617

ارسال نظر

بالا