درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

هفتمین جلسه کمیسیون احداث و خدمات فنی - مهندسی اتاق بازرگانی گرگان

دسته بندی اخبار / 1402/12/19

هفتمین جلسه کمیسیون احداث و خدمات فنی - مهندسی اتاق بازرگانی گرگان  با دستور کارهای زیر برگزار شد:

- چگونگی پرداخت ها به سازمان تأمین اجتماعی باتوجه به مشوق های موجود در محاسبه عوارض شهرداری ها
- عدم ارائه خدمات بهنگام توسط شرکت توزیع برق استان گلستان
-بررسی چگونگی ارائه خدمات و لزوم تسهیل گری در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

 


https://gccim.com/blog/1574

ارسال نظر

بالا