درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

نشست B2B هیات تجاری از کشور عراق به اتفاق بازرگانان ایرانی در عراق با برخی فعالان بخش خصوصی استان گلستان

دسته بندی اخبار / 1400/7/28

نشست B2B هیات تجاری از کشور عراق به اتفاق بازرگانان ایرانی در عراق با برخی فعالان بخش خصوصی استان گلستان

در این نشست در زمینه های ساختمان، مواد غذایی و دارویی مذاکره و مقرر شد با برخی از واحد های تولیدی قرارداد همکاری منعقد گردید.


https://gccim.com/blog/1251

ارسال نظر

بالا