درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

حضور هیات تجاری کشور عراق در استان گلستان (با سرپرستی دکتر عموری رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خوزستان)

دسته بندی اخبار / 1400/7/28


روز نخست حضور هیات تجاری کشور عراق در استان گلستان (با سرپرستی دکتر عموری رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خوزستان)


https://gccim.com/blog/1250

ارسال نظر

بالا