درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
نمایشگاه های کشور قزاقستان 2018

نمایشگاه های زمستان 2018 کشور قزاقستان

تقویم نمایشگاه های کشور ترکیه

نمایشگاه های کشور ترکیه در سال 2018

جشنواره پژوهش و کارآفرینی حبوبات

دومین جشنواره پژوهش و کارآفرینی در زنجیره ارزش حبوبات  زمان: 23-21 آبان 97 مکان: گرگان - میدان بسیج - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

بالا