درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

نهمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان گلستان

دسته بندی ویدئوها / تاریخ ثبت: 1403/4/13

اظهارات امیر یوسفی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان

بالا