درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

اظهارات احمد قلندری نائب رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی گرگان

دسته بندی ویدئوها / تاریخ ثبت: 1403/3/27

صنایع دستی استان نیاز به حمایت ویژه دارد

بالا