درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

اولین جلسه کمیسیون اقتصاد کلان اتاق گرگان درسال 1403

دسته بندی ویدئوها / تاریخ ثبت: 1403/2/17

اظهارات مبصری ، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان در اولین جلسه همین کمیسیون در سال 1403

بالا