درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

اظهارات حمید سلیمانی عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان/در هشتاد و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان

دسته بندی ویدئوها / تاریخ ثبت: 1403/1/28

اظهارات حمید سلیمانی عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان/در هشتاد و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان

بالا