درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

چوپانی نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان/ راهبردهای تحقق شعار سال از نظر بخش خصوصی

دسته بندی ویدئوها / تاریخ ثبت: 1403/1/7

چوپانی نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان/ راهبردهای تحقق شعار سال از نظر بخش خصوصی

بالا