درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

راهبردهای تحقق شعار سال از نظر بخش خصوصی

دسته بندی ویدئوها / تاریخ ثبت: 1403/1/6

یوسفی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان /راهبردهای تحقق شعار سال از نظر بخش خصوصی

بالا