درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

اظهارات رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گرگان در برنامه تلویزیونی حرف حساب

دسته بندی ویدئوها / تاریخ ثبت: 1402/8/22

اظهارات هاشمی رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان در برنامه تلویزیونی حرف حساب

بالا