درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

مصاحبه با محبی دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان گلستان

دسته بندی ویدئوها / تاریخ ثبت: 1402/6/19

مصاحبه با محبی دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان گلستان در سومین جلسه کمیسیون احداث و خدمات فنی - مهندسی اتاق بازرگانی گرگان

بالا