درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

چهارمین جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گرگان

دسته بندی ویدئوها / تاریخ ثبت: 1402/4/10

احیای کشت پنبه نیازمند حمایت جدی دولت است توانمندی استان در کشت پنبه همراهی مسئولان را می طلبد

بالا