درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

اظهارات امیر یوسفی نایب رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در رابطه وضعیت کشاورزی استان گلستان

دسته بندی ویدئوها / تاریخ ثبت: 1399/2/18

اظهارات امیر یوسفی نایب رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در رابطه وضعیت کشاورزی استان گلستان

بالا