درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

نشست هم اندیشی روسای کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی گرگان در خصوص منطقه اوراسیا

دسته بندی ویدئوها / تاریخ ثبت: 1398/7/22

نشست هم اندیشی روسای کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان در خصوص اجرای موافقتنامه ج.ا.ایران با منطقه اوراسیا

بالا