درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

دومین جلسه ستاد اجرایی ارتقاء آموزشی و توسعه اشتغال مددجویان استان گلستان - زندان گنبد

دسته بندی ویدئوها / تاریخ ثبت: 1398/6/12

دومین جلسه ستاد اجرایی ارتقاء آموزشی و توسعه اشتغال مددجویان استان گلستان - زندان گنبد

بالا