درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی
  • نام و نام خانوادگی: ارازمحمد کر

  • نوع عضو: حقوقی

  • نام شرکت: مجتمع کشاورزي و دامپروري و شيلات خداوردي صحرا

  • عنوان فعالیت: بازرگاني

  • شناسه تجاری:

  • آدرس ایمیل: khodaverdi_sahra@yahoo.com

بالا