درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی
  • نام و نام خانوادگی: احمد قلندري

  • نوع عضو: حقوقی

  • نام شرکت: کشت و صنعت و دامپروري مهر ماندگار گلستان

  • عنوان فعالیت: کشاورزي

  • شناسه تجاری:

  • آدرس ایمیل: ghalandari_ahmad@yahoo.com

بالا