درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی
  • نام و نام خانوادگی: ارازولي ناعمي

  • نوع عضو: حقوقی

  • نام شرکت: کانسار خزر

  • عنوان فعالیت: صنعت

  • شناسه تجاری:

  • آدرس ایمیل: golvand_faeze@yahoo.com

بالا