درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی
  • نام و نام خانوادگی: اسماعيل محمودي

  • نوع عضو: حقوقی

  • نام شرکت: قابوس لوله گلستان

  • عنوان فعالیت: صنعت

  • شناسه تجاری:

  • آدرس ایمیل: ghaboosloole@yahoo.com

بالا