درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی
  • نام و نام خانوادگی: آرتا رحيمي النگي

  • نوع عضو: حقوقی

  • نام شرکت: صنايع غذايي آرتا رحيمي گلستان

  • عنوان فعالیت: کشاورزي

  • شناسه تجاری:

  • آدرس ایمیل: arta.rahimialangi@yahoo.com

بالا