درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی
  • نام و نام خانوادگی: ابوذر فردوسي

  • نوع عضو: حقوقی

  • نام شرکت: شيمي پژوهش تجارت فردوسي

  • عنوان فعالیت: صنعت

  • شناسه تجاری:

  • آدرس ایمیل: amin.qajar@gmail.com

بالا