درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی
  • نام و نام خانوادگی: آناهيتا کر

  • نوع عضو: حقوقی

  • نام شرکت: شيمي ارگانيک آناهيتا

  • عنوان فعالیت: بازرگاني

  • شناسه تجاری:

  • آدرس ایمیل: chemistry.organic.anahita@gmail.com

بالا