درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی
  • نام و نام خانوادگی: احمد جوادي

  • نوع عضو: حقوقی

  • نام شرکت: آريا صدف ايرانيان

  • عنوان فعالیت: صنعت

  • شناسه تجاری:

  • آدرس ایمیل: sadafe_javadi@yahoo.com

بالا