درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

هیئت های اعزامی / پذیرشی

ردیف عنوان نوع هیئت مکان اعزام / پذیرش توضیحات بیشتر
1 نمایشگاه ساختمان و انرژی اتریش اعزامی وین - اتریش نمایش
2 اعزام هیئت تجاری به بصره عراق اعزامی بصره - عراق نمایش
3 اعزام هیئت به نمایشگاه هرات افغانستان اعزامی افغانستان نمایش
4 نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در عشق آباد – ترکمنستان اعزامی ترکمنستان نمایش
بالا