درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

صدور مجوز سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی به منظور احداث و توسعه نیروگاه در ساختگاه های کشور

دسته بندی اطلاعیه / 1397/7/29

در خصوص صدور مجوز سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی به منظور احداث و توسعه نیروگاه در ساختگاه های کشور ( اجرای فاز دوم طرح 6000 مگاوات توربین گازی به شماره طبقه بندی 1301015032 ) جمعاً به ظرفیت 4860 مگاوات و حداکثر به مبلغ سی و سه هزار میلیارد ( 33/000/000/000/000 ) ریال را به استناد ماده (87) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، بررسی و با رعایت موارد ذیل مورد تصویب قرار داد.

1- نیروگاه های مذکور در ساختگاه های زنجان ، سمنان ، ماهشهر ، کرمانشاه ، هرمزگان ( گنو) ، ایرانشهر ، ارومیه ، شاهرود ، اردبیل ، زاهدان و زرند ، جمعاً به ظرفیت 4860 مگاوات، بر اساس جدول پیوست که با مهر دبیرخانه شورای اقتصاد تایید شده است ، احداث خواهد شد.

2- وزارت نیرو موظف است قبل از انعقاد قرارداد و احداث نیروگاه در ساختگاه های مربوطه ؛ برای برنامه زمانی ، میزان و شرایط دریافت سوخت مصرفی نیروگاه ها ، تأییدیه وزارت نفت را اخذ نماید.

3- در صورت عدم اجرای احداث نیروگاه در ساختمان زاهدان ، وزارت نیرو مجاز است پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، ساختگاه نکاء را جایگزین نماید.

4- درراستای اجرای این مصوبه رعایت ملاحظات و شرایط زیست محیط الزامی است.

5- رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیاز های کشور مصوب 1/5/1391 مجلس شورای اسلامی الزامی است.

6- رعایت مفاد مصوبه شماره 87610 مورخ 1395/07/24 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص ( نظام نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی های داخلی در قراردادهای بین المللی و طرح های مهم ملی) الزامی است.

7- وزارت نیرو موظف است عملکرد طرح را هر شش ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر مراجع ذیربط ارسال نماید .


https://gccim.com/blog/27

ارسال نظر

بالا